Syla

110 tekstów – auto­rem jest Sy­la.

Tato

Odkąd od­szedłeś, pus­to w domu
Na­wet uśmie­chnąć się nie ma nikomu
Ser­ce roz­sadza ból, żałość i smutek
A ty nam nie idziesz już na ratunek
Nic nie opisze co przeżywaliśmy
A to wszys­tko dla­tego, że tak bardzo [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 16 fiszek • 12 kwietnia 2012, 17:16

zdrada..

Po tym jak się do­wie­działa od niego, że ją zdradził. Wyłączyła te­lefon, wyjęła kartę i bez żad­nej od­po­wie­dzi próbo­wała żyć bez niego. Po je­go kil­kudziesięciu na­mowach spot­kała się z nim. Po kilkuminutowym [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 10 lutego 2011, 20:11

Więc, bądź przy swoim jak osioł przy shreku. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 5 stycznia 2011, 21:55

Sma­kuj życia, każde­go dnia, w końcu tra­fisz na swój ulu­biony smak.. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 10 grudnia 2010, 17:29

Kiedyś będzie le­piej wiem... Ale te­raz zbyt ciężko jest by łapać każdy no­wy dzień... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 28 października 2010, 19:27

Wys­tar­czy ułamek se­kun­dy, je­den nieświado­my błąd by ludzie zmieni­li o to­bie zda­nie na całe życie. 

myśl
zebrała 51 fiszek • 30 czerwca 2010, 15:13

Tyl­ko on pot­ra­fił mi po­kazać niez­wykłość zwykłego miejsca. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 28 czerwca 2010, 15:38

Cały czas tyl­ko pot­ra­fisz ryczeć, błagać je­go i Bo­ga by wrócił, oglądasz te dur­ne ro­man­tyczne fil­my z hap­py en­dem. Wpier­da­lasz cze­koladę i lo­dy. Ale prócz te­go nie ro­bisz nic żeby było w twoim życiu le­piej. Sa­ma so­bie ro­bisz krzywdę i sie­dzisz w tym gównie. I żeby te­go jeszcze było mało pro­sisz przy­jaciół żeby ci w tym pomogli. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 czerwca 2010, 14:20

Ta podła świado­mość bez­nadziej­ności pod­czas po­ran­ne­go prze­budze­nia, kiedy słońce de­likat­nie świeci przez mo­je ro­lety, które wspólnie wy­biera­liśmy. niep­rzy­tom­nie szu­kam, dłonią paczki z pa­piero­sami po szaf­ce noc­nej. Te­lefo­nu na­wet nie spraw­dzam, dos­ko­nale wiedząc, że nie dos­tałam sms'a na dzień dobry. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 czerwca 2010, 20:00

Le­piej mieć mniej­sze cyc­ki, bo zaw­sze będziesz miała tę niepew­ność czy za­kochał się w to­bie czy w twoich kształtach. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 25 czerwca 2010, 19:58
Syla

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Syla

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność